Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Koraci do vašeg stana

Kupovina nekretnine je, za većinu ljudi najvažnija i finansijski najzahtjevnija odluka koju će donijeti u životu. Potrudili smo se da za Vas pripremimo prikaz koraka koji Vam slijede kada donesete odluku o kupnji stana do momenta kada preuzmete isti.

 

1. KORAK
ODABIR I EVIDENTIRANJE NA LISTI ČEKANJA

Ukoliko Vam se naš aktualni projekat, u početnoj fazi izgradnje, dopada te neki od stanova odgovara Vašim potrebama za nekretninu možete izraziti interesovanje pozivom ili putem e-maila / upitnika te ugovoriti sastanak sa našim agentom prodaje. Na održanom sastanku ćete
dobiti sve potrebne informacije – kopiju tlocrta stana, opis opreme koja će biti ugrađena, podatke o dinamici izgradnje i rokovima te agentu prodaje dati opis nekretnine koja Vam je potrebna , kao i podatke o planiranom načinu finasiranja. Poslije održanog sastanka ćete biti evidentirani kao potencijalni kupac na listi čekanja za konkretnu nekretninu u aktualnom projektu.

Nakon što stanovi budu plasirani na tržište kontaktirat ćemo Vas sa upitom da li ste još uvijek raspoloženi za kupnju i da li ste donijeli konačnu odluku za kupovinu.

 

2. KORAK
POTPIS INTERNOG I NOTARSKI OBRAĐENOG UGOVORA O KUPOPRODAJI

Nakon odluke o kupnji, potpisuje se interni ugovor o kupoprodaji na osnovu kojega Kupac vrši uplatu kapare / iznosa za rezervaciju stana . Interni ugovor sadrži sve bitne odredbe notarski obrađenog ugovora o kupoprodaji koji će kasnije biti potpisan kao i podatke o cijeni , dinamici plaćanja i slično. Minimalna uplata kapare / iznosa za rezervaciju stana je 3.000,00 KM. Nakon toga se,u periodu od 15 dana, pristupa zakazivanju potpisa notarski obrađenog ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg Kupci mogu izvršiti uplatu ostatka dogovorene cijene iz vlastitih sredstava, u skladu sa usvojenom dinamikom. Druga opcija je da se interno potpisani ugovor koristi za pokretanje procedure kod poslovne banke – ako će kupac
finansiranje vršiti iz kreditnih sredstava . Nakon odobrenja kredita pristupa se potpisu notarski obrađenog ugovora kako bi se zadovoljili zahtjevi poslovne banke kreditora – notarske troškove snosi kupac stana.

 

3. KORAK
POTPIS ANEKSA UGOVORA O KUPOPRODAJI

Aneks na već potpisani ugovor o kupoprodaji se realizira nakon upisa objekta i stanova kao posebnih dijelova u zemljišnim knjigama, i ishođenja izvatka iz zemljišnih knjiga za konkretni stan notarske troškove snosi kupac stana.

 

4. KORAK
PRIMOPREDAJA

Nakon isplate kupoprodajne cijene u cjelosti i organizacije tehničkog prijema na terenu objekta vrši se primopredaja nekretnine. Tom prilikom potpisuje se zapisnik o primopredaji i uvođenju Kupca u posjed nekretnina. U predmetnom Zapisniku Kupac će istaknuti eventualne
nedostatke koje se Prodavac obavezuje otkloniti u roku od 30 (trideset) dana od dana sačinjavanja istog te se kupcu predaju ključevi, garantni listovi, upute za korištenje i održavanje stana te upute za upravljanje zajedničkim dijelovima zgrade.

 

5. KORAK
UPIS VLASNIŠTVA

Nakon što ste izvršili uplatu kupoprodajne cijene , sklopili aneks na osnovni ugovor stvoreni su uslovi da se pokrene procedura upisa prava vlasništva na Vaše ime. Tu proceduru mi realiziramo za naše Kupce bez ikakve naknade kako biste uštedjeli vrijeme koje je potrebno
provesti prilikom predaje zahtjeva i slično. Ugovori i aneksi se prvo predaju u nadležnu Poresku upravu (ovisno od Općine na kojoj je gradnja realizirana) te se u ovom postupku, a po važećem zakonu, oslobađate poreza na prenos vlasništva od 5% kao prvi kupac stana u novogradnji. Nakon završetka ove procedure ovjeren ugovor i aneks se , sa adekvatnim zahtjevom , predaju u zemljišnoknjižni ured Općinskog Suda u Sarajevu uz uplatu takse koju snosi Kupac. Rješenje o upisu dobijate na navedenu adresu na zahtjevu nakon čega je moguće
da izvadite zk izvadak nekretnine sa upisanim pravom vlasništva na Vaše ime.

 

Koraci koje smo opisali su prilično jednostavni kada imate dugogodišnje iskustvo u bavljenju ovim poslom. Upravo zbog toga i nastojimo da našim kupcima olakšamo sam čin kupoprodaje i da iz kompletnog procesa imaju samo lijepe uspomene i zadovoljstvo ostvarenom suradnjom 🙂