04
dec

Stanje na datum 04.12.2020.godine

U toku je izvedba armirano-betonskih zidova u nivou podrumske etaže. Uporedo se izvode potrebni hidroizolaterski radovi i vrše se pripreme za realizaciju podne ploče etaže prizemlja.